GCXboxPS2

Zone 7 - Sandstorm Shredder

Best Type Vids

Live $150,174,816Custom SportGermanyCrashfreakGCPAL 60HzLiveSeptember 8, 2019
Non Glitch $44,392,260Custom SUVNetherlandsBoneCrasherMania1PS2PAL 50HzReplayJanuary 31, 2013

Best Score Vids

1 $158,790,032Custom SUVUnited StatesDrew22werDXboxNTSC 60HzReplayJanuary 22, 2012
2 $150,174,816Custom SportGermanyCrashfreakGCPAL 60HzLiveSeptember 8, 2019
3 $134,110,368Custom SUVFranceTraperacGCPAL 50HzReplayNovember 29, 2013
4 $132,531,984Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveJuly 7, 2017
5 $130,020,032Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveMay 10, 2016
6 $125,896,592Custom CoupeGreat BritainCoastalCrusherGCPAL 50HzReplayAugust 3, 2019
7 $123,200,320Custom SUVGermanyCrashfreakGCPAL 60HzReplayJanuary 2, 2017
8 $121,234,000Custom SUVGermanyCrashfreakXboxPAL 60HzLiveJuly 10, 2019
9 $117,566,576Custom SUVNetherlandsBoneCrasherMania1GC EmulatorNTSC 60HzLiveJune 11, 2014
10 $116,814,160Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveJuly 7, 2019

Best Damage Vids

1 $9,924,377Custom SUVUnited StatesDrew22werDXboxNTSC 60HzReplayJanuary 22, 2012
2 $9,385,926Custom SportGermanyCrashfreakGCPAL 60HzLiveSeptember 8, 2019
3 $8,381,898Custom SUVFranceTraperacGCPAL 50HzReplayNovember 29, 2013
4 $8,283,249Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveJuly 7, 2017
5 $8,126,252Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveMay 10, 2016
6 $7,868,537Custom CoupeGreat BritainCoastalCrusherGCPAL 50HzReplayAugust 3, 2019
7 $7,700,020Custom SUVGermanyCrashfreakGCPAL 60HzReplayJanuary 2, 2017
8 $7,577,125Custom SUVGermanyCrashfreakXboxPAL 60HzLiveJuly 10, 2019
9 $7,347,911Custom SUVNetherlandsBoneCrasherMania1GC EmulatorNTSC 60HzLiveJune 11, 2014
10 $7,300,885Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveJuly 7, 2019