GCXboxPS2

Zone 7 - Sandstorm Shredder

Best Type Vids

Live $132,531,984Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveJuly 7, 2017
Non Glitch $44,392,260Custom SUVNetherlandsBoneCrasherMania1PS2PAL 50HzReplayJanuary 31, 2013

Best Score Vids

1 $158,790,032Custom SUVUnited StatesDrew22werDXboxNTSC 60HzReplayJanuary 22, 2012
2 $134,110,368Custom SUVFranceTraperacGCPAL 50HzReplayNovember 29, 2013
3 $132,531,984Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveJuly 7, 2017
4 $130,020,032Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveMay 10, 2016
5 $123,200,320Custom SUVGermanyCrashfreakGCPAL 60HzReplayJanuary 2, 2017
6 $117,566,576Custom SUVNetherlandsBoneCrasherMania1GC EmulatorNTSC 60HzLiveJune 11, 2014
7 $115,220,688Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveAugust 31, 2013
8 $114,343,120Custom SUVGermanyCrashfreakGC EmulatorPAL 60HzLiveNovember 15, 2014
9 $113,654,992Custom SUVDenmarkSlazzyGC EmulatorNTSC 60HzReplayJune 26, 2013
10 $113,052,144Custom SUVGermanyRedderBattle639GCPAL 50HzReplayJuly 18, 2005

Best Damage Vids

1 $9,924,377Custom SUVUnited StatesDrew22werDXboxNTSC 60HzReplayJanuary 22, 2012
2 $8,381,898Custom SUVFranceTraperacGCPAL 50HzReplayNovember 29, 2013
3 $8,283,249Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveJuly 7, 2017
4 $8,126,252Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveMay 10, 2016
5 $7,700,020Custom SUVGermanyCrashfreakGCPAL 60HzReplayJanuary 2, 2017
6 $7,347,911Custom SUVNetherlandsBoneCrasherMania1GC EmulatorNTSC 60HzLiveJune 11, 2014
7 $7,201,293Custom SUVGermanyBrainkiller007XboxPAL 60HzLiveAugust 31, 2013
8 $7,146,445Custom SUVGermanyCrashfreakGC EmulatorPAL 60HzLiveNovember 15, 2014
9 $7,103,437Custom SUVDenmarkSlazzyGC EmulatorNTSC 60HzReplayJune 26, 2013
10 $7,065,759Custom SUVGermanyRedderBattle639GCPAL 50HzReplayJuly 18, 2005